Brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision av verksamheter för personer med psykisk ohälsa, NPF-diagnoser och missbruk/beroende i Västernorrland

Vad innebär brukarstyrd brukarrevision?

I en brukarstyrd brukarrevision utvärderas en verksamhet av personer med egen erfarenhet av att använda just den sortens vård eller stöd (till exempel ett boende, en daglig verksamhet, en mottagning eller en vårdavdelning).

Brukare tar fram frågorna, planerar och genomför undersökningen, analyserar resultaten och återkopplar till verksamheten – som får värdefulla förbättringsförslag inför den fortsatta utvecklingen.

Det är ett komplement till verksamhetens egna undersökningar och fungerar även bra att använda redan i planeringsstadiet när en ny verksamhet ska utformas.

Varför är det ett bra verktyg för utveckling?

När de som använder en insats är med och påverkar hur den ska utvecklas får det positiva effekter på flera plan:

  • Medbestämmande främjar återhämtningen
  • Det blir lättare att använda resurserna på ett effektivt sätt
  • Kvaliteten på insatserna höjs
  • Förståelsen mellan verksamhet och brukare ökar

Dessutom är det helt i linje med evidensbaserad praktik, där brukarens perspektiv är lika viktigt som forskning och professionell kunskap.

Att välja brukarstyrd brukarrevision är ett sätt att stärka delaktighet, brukarinflytande och demokrati!

Intresserad? Kontakta oss!

Vill din verksamhet genomföra en brukarstyrd brukarrevision?
Är du intresserad av att bli brukarrevisor? Eller vill du veta mer om hur det går till?

Kontakta Brukarrådet Västernorrland!

Maria Malm (kanslist)
maria.gray.malm@gmail.com

Kicki Östensson (ordförande)
070-652 77 74
kicki.ostensson@gmail.com