Stadgar

Stadgar antagna 8 oktober 2018
Brukarrådet Västernorrland – Brukarråd för psykiatri, neuropsykiatri och missbruk

§1 Namn och ändamål

Regionföreningens namn är Brukarrådet Västernorrland – Brukarråd för psykiatri, neuropsykiatri och missbruk.

Brukarrådet är en partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är:

 • att sprida kännedom om och öka förståelsen för psykisk ohälsa och sjukdom, psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer, missbruks- och beroendeproblematik och suicidalitet.
 • att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid mening utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan på regional och kommunal nivå tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och närstående/omgivning erbjuder.
 • att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och närståendes/omgivnings inflytande på alla nivåer i samhället.
 • att främja varje människas självklara rätt till ett liv som är kontrollerbart och förutsägbart oavsett sjukdom eller funktionsvariation.
 • att stödja och bidra till utvecklingen av individens egenmakt och återhämtning.
 • att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet från verksamhet och brukare samt vara lättillgänglig, demokratisk och rättssäker.
 • att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar eller funktionshinder så långt möjligt minimeras.
 • att verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna oavsett funktionsvariation. Alla ska i största möjliga utsträckning leva med samma valmöjligheter och förutsättningar som andra, med full delaktighet i samhället.
 • att främja en positiv utveckling när det gäller missbruk/beroendevård och behandling vid samsjuklighet, i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och missbruks-/beroendevård i regionen.
 • att med sin särskilda kompetens medverka i informations- och kunskapsspridning, opinionsbildning och utbildning inom vård, stöd, behandling, bemötande, anpassning och hjälpmedel.
 • att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.
 • att samarbeta för att öka förståelsen för att människor har olika funktionsvariationer.
 • att öka förståelsen för psykosocial ohälsa – att det kan vara samhället som ställer orimliga krav så att ohälsan ökar.

§2 Föreningens uppbyggnad

Brukarrådet är ett nätverk av organisationer som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras närstående.

Brukarrådet och dess medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras medlemmars psykosociala hälsa och livsvillkor.

§3 Medlemskap i sammanslutningar

Brukarrådet i Västernorrland samverkar med riksorganisationerna Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH samt med Brukarrådet Missbruk/beroende Sverige.

Genom våra medlemsorganisationer samverkar vi även med t.ex. Funktionsrätt och riksföreningarna för respektive medlemsorganisation.

§4 Medlemmar och medlemskap

Medlemskap
För att ingå i föreningen Brukarrådet Västernorrland ska organisationen:

 • vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation inom området psykisk funktionsvariation/sjukdom eller missbruksproblematik. Föreningen inkluderar även organisationer inom neuropykiatriområdet samt organisationer som huvudsakligen jobbar förebyggande.
 • ha verksamhet i Västernorrland.
 • vara demokratisk och medlemsstyrd.
 • vara beredd att aktivt delta i Brukarrådets arbete.

Vid bildandet av föreningen 2018 bestod Brukarrådet av följande föreningar: Attention, Balans i Västernorrland, Autism och Aspergerföreningen i Västernorrland, IOGT-NTO, IPF (Intresseförening för Psykiskt Funktionshindrade, Schizofreniförbundet), Organiserade Aspergare, RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Västernorrland, Ubuntu.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap och ansökan om avslutande av medlemskap anmäls skriftligen till styrelsen.

§5 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ utgörs av ett årsmöte som sammanträder varje år senast i maj och då fattar beslut om verksamhetens inriktning samt väljer förtroendevalda till styrelse, revisorer och valberedning.

Kallelse till årsmöte ska ha skett minst tre veckor före. Kallelse kan ske med post, mail eller andra sociala media. Det är dock viktigt att alla organisationer i tid nås av kallelse.

Motioner till årsmötet ska vara inne minst två veckor i förväg.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Vid årsmötet äger varje medlemsorganisation en röst.

§6 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av ersättningar
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år
 14. Val av styrelse
  Val av ordinarie styrelseledamöter för två år – en ordinarie och en ersättare från varje medlemsorganisation
  Eventuella fyllnadsval
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Behandling av förslag från styrelsen
 19. Mötets avslutande

§7 Firmatecknare

Vid ett konstituerande möte beslutar styrelsen vem eller vilka som äger rätt att teckna föreningens firma.

§8 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorn ska beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger revisorn att årligen, senast 15 dagar före årsmötet, till styrelsen överlämna revisionsberättelse att framläggas på årsmötet.

§9 Förberedande av val

Medlemmarna ska nomineras av sin organisation med en ordinarie representant och en ersättare. Det är av värde att hela det geografiska området i länet är representerat.

Valberedningen tar i god tid kontakt med respektive förening och ber om nomineringsförslag.

§10 Föreningens styrelse

Styrelsens sammansättning Styrelsen består av en representant och en ersättare för varje förening. Ersättarna kallas till möten, men har ingen beslutsrätt om ordinarie representant är närvarande. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i mötet.

Beslut fattas, så långt möjligt, genom konsensus. Vid meningsskiljaktighet avgörs frågan genom omröstning, då beslut fattas med kvalificerad majoritet bland de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens uppgifter och åligganden Det åligger styrelsen att:

 • verkställa årsmötets beslut och leda den löpande verksamheten under året.
 • planera, leda och förvalta arbetet inom Brukarrådet Västernorrland.
 • ansvara för att förvalta Brukarrådet Västernorrlands medel.
 • tillställa revisorerna räkenskaper.
 • förbereda årsmöte och övriga möten.

§11 Föreningens räkenskaper

Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår är 1 januari-31 december, vilket också utgör räkenskapsåret. Årsmöte ska hållas senast den 31 maj.

Firmatecknare: Vid ett konstituerande möte utser styrelsen de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.

Medlemsavgift: Årsmötet beslutar om medlemsavgift ska erläggas, hur stor den ska vara och hur den ska betalas.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det revisorn eller minst en tredjedel av antalet medlemmar påkallar sådant möte.

Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast 15 dagar före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen.

§13 Ändring av stadgar

Ändring av stadgarna görs på årsmötet. Förslag till ändring skall skickas ut med handlingarna till mötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst 2/3 majoritet.

§14 Föreningens upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedelars (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. I beslutet om upplösning skall anges om föreningens eventuella kvarstående, inte återbetalningspliktiga medel skall användas till bestämt socialt eller vårdrelaterat ändamål eller om de skall betalas till föreningens ordinarie medlemmar.

Stadgarna slutgiltigt fastställda 181008

Attention Västernorrland

Autism & Aspergerföreningen i Västernorrland

Balans

IOGT-NTO

IPF

Organiserade Aspergare

RSMH

Ubuntu